การรุกรับปรับตัวของชุมชนในตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แม่แจ่มโมเดล แม่แจ่มเป็นพื้นที่ตัวอย่างสาคัญที่สะท้อนปัญหาความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ที่มีรากฐานมาจากการรวมศูนย์อานาจในการจัดการทรัพยากร โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหลักเพื่อควบคุมการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของชุมชนและฝ่ายต่างๆ

ตลอดหลายสิบปีที่ใช้แนวทางนี้พบว่านอกจากจะสร้างผลกระทบต่อวิถีการดารงชีวิตของชุมชน นามาซึ่งความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมกับคนในพื้นที่แล้ว ผืนป่าที่ต้องการรักษาไว้ก็ลดจานวนลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการขยายตัวของพื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งอาเภออยู่ที่ประมาณ 110,000ไร่ นามาสู่ปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควัน น้าในลาห้วยแห้งขอด เกิดสภาวะแล้งจัด น้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งเกิดขึ้นกับบ้านสองธาร (ขี้มูก) ตาบลบ้านทับ ในช่วงปี พ.ศ 2559 ที่ผ่านมา โดยที่การขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่ปรากฏชัดให้คนในสังคมได้มองเห็นและรับรู้เพียงเท่านั้น

…อ่านต่อใน Chaingmai_Thai-17-9-60.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *