เวทีการเรียนรู้ Climate Adaptation Platform (2/3)

ข้อเสนอของภาคประชาชน

Read more

การเตรียมความพร้อมการจัดเวทีระดับจังหวัด เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และการรุกรักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read more

ชาวประมงพื้นบ้านบ้านช่องฟืน กับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

“การได้ร่วมเป็

Read more

กลุ่มอาชีพเพาะเลี้ยงหอยแครง กับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

“การที่ EU ให้

Read more

กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต กับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

“งบประมาณที่เร

Read more

การประเมินภายในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more

การจัดการน้ำภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การเพาะเลี้ยงหอยแครง

Read more

การรุกรับปรับตัวของชุมชนในตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แม่แจ่มโมเดล แม่แจ่ม

Read more