เวทีเรียนรู้เครือข่ายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 1

(Climate Adaptation Platform ครั้งที่ 1)
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 302 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มีวัตถุประสงค์ของเวที

1) สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างองค์กร โครงการและเครือข่ายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ
2) เชื่อมโยงแนวทางและการทำงานเครือข่ายด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ไปสู่กระบวนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
การแลกเปลี่ยนในวันนี้มีหลายองค์กรได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนพร้อมนำเสนองานที่แต่ละองค์กรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบไปด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา

ขณะเดียวกันทางทางสำนักงานประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมชี้แจ้งความก้าวหน้าเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ สผ. เกี่ยวกับแผนการปรับตัวแห่งชาติ (National Adaptation Plans : NAPs) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจะใช้ในการประเมินความเปราะบางและศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการกำหนดพื้นที่นำร่องสำหรับเป็นกรณึศึกษาด้านการปรับตัว

กำหนดการ

9.30 – 9.40 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำวัตถุประสงค์เวที
9.40 – 10.30 น. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย คุณศุภกร ชินวรรโณ ชุดโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ สกว.*
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
10.30 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการปรับตัวของเครือข่าย
(นำเสนอท่านละไม่เกิน 10 นาที)
โดย ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
คุณศุภกร ชินวรรโณ ชุดโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ สกว.
คุณเบญจมาส โชติทอง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
คุณชุติมา จงภักดี องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
คุณระวี ถาวร ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (RECOFTC)
คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดิน (Green Net)
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ*
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. หารือและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร และเชื่อมโยงการทำงานเครือข่ายจาก
ระดับพื้นที่/ประเด็นไปสู่กระบวนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (NAP)
14.30 – 15.00 น.  สรุปและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

* อยู่ระหว่างการติดต่อประสาน
เอกสาร “เวทีเรียนรู้เครือข่ายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 1”

  1. FAO Integrat Agri NAP Submitted Version Thailand.pdf
  2. GIZ_Chutima NAP 190416.pdf
  3. IUCN works_CCA 190416.pdf
  4. IUCN_CBA_Chiangrai__16_3_16.pdf
  5. NRCT_WATERSHED-BASED ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE.pdf

 

คลังภาพ “เวทีเรียนรู้เครือข่ายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 1”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *