เปิดตัวโครงการ DemAdapt

เปิดตัวโครงการ

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทาแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ

สหภาพยุโรปร่วมมือกับสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดตัวโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทาแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ (Strengthening Good Governance and Democratic Process in National Climate Change Adaptation Planning) เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 -15.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้ชื่องาน “Signing the Future”

p4220198

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขีดความสามารถขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินศักยภาพและความเปราะบาง รวมทั้งพัฒนามาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมความเข้มแข็งงองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมรจัดทำแผนการปรับตัวของประเทศ กิจกรรมประกอบด้วยการทำงานร่วมกับภาคประชาชน ภาคประชาชนสังคม หน่วยงานราชการ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย ที่เกี่ยวกับแผนการปรับตัวระดับชาติและนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐบาล การทำงานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และให้ความสำคัญกับการต่อเชื่อมระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของภาครัฐ ที่เกี่ยวกับแผนการปรับตัวระดับชาติ เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 – ธันวาคม พ.ศ. 2562

p4220204
การเปิดตัวโครงการวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในงาน และ Mrs Luisa Ragher อุปทูตและรองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเป็นประธานและกล่าวต้อนรับของฝ่ายสหภาพยุโรป และในวันงาน ได้มีการจัดเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ จากสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นางสาวเบญจวรรณ เพ็งหนู จากสมาคมรักษ์ทะเลไทย นายอกนิษฐ์ ป้องภัย จากองค์กรชาวบ้านบัวใหญ่บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา และ นายกลย์วัฒน์ สาขากร จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ได้มีการจัดมินิคอนเสิร์ตจาก มาโนช พุฒตาล รวมทั้งมีกิจกรรมและเกมส์ตลอดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *