ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกับการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกับการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการระดมสมอง พบว่า สถานภาพความเท่าเทียมของหญิงชายในสังคมยังไม่เท่าเทียมในทางปฏิบัติ แต่ในการส่งเสริมด้านความเท่าเทียมกันในสังคมไทยนั้นพบว่าเปิดกว้างขึ้นจากในอดีต การที่ในทางปฏิบัติคบทบาทหญิงชายนั้นไม่เท่าเทียมกันมีหลายสาเหตุ คือ

  1. อคติด้านความคิดในสังคม : อคติหรือการมีกรอบทางความคิด ทำให้เกิดมุมมองว่าแต่ละเพศควรมีลักษณะอย่างไร เช่น ผู้หญิงจะละเอียด ผู้หญิงจะต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน ดุูแลบ้านเรือน ขณะที่ผู้ชายจะต้องทำงานหาเลี้ยงผู้หญิง แต่ในปัจจุบันโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้ามาก บทบาทของทั้งสองเพศก็ปรับเปลี่ยนไป ดังนั้นการปรับมุมมองของแต่ละเพศให้มีความเป็นจริงมากขึ้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาร่วมคิดร่วมทำมากขึ้น
  2. ขาดการสร้างโอกาสและพื้นที่ให้กับผู้หญิง : หญิงชายมีความเกี่ยวพันธ์กับการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากร จึงต้องสังเคราะห์บทบาทของหญิงชายในเรื่องดังกล่าว เพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละเพศนั้นสัมพันธ์กับการใช้และการจัดการทรัพยากรอย่างไร เมื่อเห็นภาพบทบาทของแต่ละเพศจะสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้  โดยเฉพาะในภาคชนบทที่พบว่าผู้หญิงยังคงมีโอกาสน้อยกว่าชาย และถือเป็นข้อจำกัดที่ทำให้หญิงไม่สามารถเปลี่ยนบทบาทตนเองได้ เช่น การร่วมประชุมให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่วนใหญ่พบว่าผู้ชายมักจะมีโอกาสได้เข้าร่วมมากกว่าผู้หญิง ทั้งทีในความเป็นจริงแล้วผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่างตกอยู่กับคนทั้งสองเพศ แต่ผู้หญิงกลับมีโอกาศน้อยที่จะได้เสนอข้อคิดเห็น หรือแม้จะมีส่วนในการประชุมส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ขาดความมั่นใจที่จะแสดงความคิดเห็น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นโยบายหรืองบประมาณที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัึงออกมาเป็นแบบมาตราการทั่วไป แต่อาจจะขาดความเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและกลุ่มคนเล็กคนน้อยในสังคม
  3. ขาดการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้หญิง : ดังที่กล่าวไปแล้วว่าโลกได้มีการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะ หรือการทำให้ผู้หญิงได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จะทำให้ผู้หญิงได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเชื่อมมั่นให้กับตนเองได้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญไปกว่านั้นจะเป็นการ โอกาสให้หญิงพัฒนาตัวเองอย่างเท่าเทียม ทำให้มีศักยภาพสร้างทักษะใหม่ในการเปลี่ยนแปลงตนเองและครอบครัวไปในทางที่ดีขึ้น ให้การกำหนดทิศทางเดินที่มีมติทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่สมดุล

    การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกับการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการสร้างโอกาสความเท่าเทียมหญิงชายในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ คือ 

  1. การเขียนวิเคราะห์ความเปราะบางในมิติหญิงชาย ควรมีเนื้อหาที่วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างภาระต่อผู้หญิงอย่างไร โดยดูในแง่ของบทบาท ภาระกิจ ปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเข้าไปสร้างโอกาสใหม่
  2. การทำแผนงานปฏิบัติการในโครงการ จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรในโครงการ และเพิ่มให้ผู้หญิงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม และกระบวนการตัดสินใจทั้งในระดับกิจกรรมไปจนถึงการวางแผน และการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
  3. การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อเป็นการประเมินและติดตามงานด้านบทบาทหญิงชาย เพราะตัวชี้วัดจะทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งก่อนดำเนินโครงการและหลักดำเนินโครงการว่า บทบาทของทั้งหญิงและชายเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร เมื่อมีการดำเนินโครงการทั้งในแง่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และระดับนโยบายจะก็จะเป็นการจัดทำข้อเสนอที่สะท้อนมิติหญิงชายในแผนการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการความเสมอภาคระหว่างหญิงชายกับการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *