การประเมินภายในโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย : กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา


โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมจากสหภาพยุโรป ดำเนินงานโดยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีระยะดำเนินการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – 31 มกราคม 2563

มีวัตถุประสงค์ คือ สร้างขีดความสามารถขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินศักยภาพและความเปราะบาง รวมทั้งพัฒนามาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม และเสริมความเข้มแข็งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมจัดทำแผนการปรับตัวของประเทศ


ขณะนี้ทางโครงการฯ ได้เดินทางมาครึ่งระยะทางแล้ว ทางคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ จึงเสนอให้มีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการ และเสนอทิศทางการทำงานของโครงการในอนาคต การประเมินโดย คุณสุภา ใยเมือง จากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต เป็นพื้นที่แรกที่ผู้ประเมินได้ลงพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน กับผู้ดำเนินโครงการ คือ คุณพลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน    ถึงกระบวนการทำงานในพื้นที่ การทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับ ความเปราะบาง ศักยภาพ และการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนกับตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ทั้งชายและหญิง ถึงกระบวนการเรียนรู้ และประเมินความรู้และความเข้าใจของตัวแทนกลุ่มเกี่ยวกับการรุกรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในภาคบ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนกับทางหน่วยงานที่ทำงานกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่คือ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงกระบวนการทำงานร่วมกับกลุ่ม การเชื่อมโยงประเด็นงานไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร

จำนวนผู้เข้าร่วม รวม 18 คน เป็นหญิง 15 คน และ ชาย 3 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *