ไทยจับมือเยอรมนี ผนึกกำลังวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินการแปลงนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นำร่องในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนเป็นการถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นต่อไป โดยได้รับเกียรติจากดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน รวมประมาณ 300 คน

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (BMUB) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 เข้าสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความสอดคล้องกับบริบทและทิศทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องจำนวน 17 จังหวัดและ 32 เทศบาล ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศมาร่วมฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับบริบทการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนมีการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนในระดับจังหวัดด้วย โดยการฝึกอบรมดังกล่าวมีการนำข้อมูลภูมิอากาศในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตมาวิเคราะห์ผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายของแผนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ฝึกอบรมการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการดำเนินงานและกำหนดแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับท้องถิ่น โดยถอดบทเรียนจากการดำเนินการในปัจจุบัน และโครงการฯ มีแผนที่จะขยายผลการดำเนินการไปยังอีก 60 จังหวัดที่เหลือต่อไป

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าของการประชุมเป็นการนำเสนอนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและการดำเนินการสู่การปฏิบัติ จากนั้นเป็นการนำเสนอความสำเร็จของการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ปิดท้ายกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น” โดยผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลนครหาดใหญ่

กิจกรรมในช่วงบ่ายเริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะต่อไปอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการท่องเที่ยว และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จนสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายคริสโตป ไมเรสส์ ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2593 และแผนปฏิบัติการรองรับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่นำร่องต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ จนสิ้นสุดโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทั่วไปได้รับชมอีกด้วย

ที่มาข่าว http://www.thai-german-cooperation.info/news/content/296/4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *