ประมงพื้นบ้านบ้านช่องฟืนกับการรุกรับปรับตัว

ประชุมระดมความคิดเห็นและแบ่งบทบาทหน้าที่
ประชุมระดมความคิดเห็นและแบ่งบทบาทหน้าที่
แลกเปลี่ยนและทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แลกเปลี่ยนและทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

ประชุมปรึกษาหารือโครงการนำร่องเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้าน ทะเลสาบสงขลาบ้านช่องฟืน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตยต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (มพย.) และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป

การประชุมวันนี้เป็นการค้นหาสาเหตุและประเด็นที่ทำให้ชุมชนเกิดความเสี่ยงและความเปราะบางในการด้านการประกอบอาชีพประมง พบว่าปัจจัยที่ทำให้ชุมชนเกิดความเสี่ยงส่วนหนึ่งเกิดจากการพัฒนาของภาครัฐซึ่งเป็นผลมาตั้งแต่ในอดีตส่วนหนึ่ง เช่น การปิดปากระวะ การสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา ขณะที่การประกอบอาชีพประมงที่เดิมสามารถสร้างรายได้ก็ลดลง เครื่องมือประมงมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเป็นผลให้ทรัพยากรในทะเลสาบเสื่อมโทรมและลดจำนวนลง

ในปี พ.ศ 2553 พื้นที่ทะเลสาบสงขลาส่วนกลาง บริเวณจังหวัดพัทลุง ประสบกับภัยพิบัติน้ำท่วมและพายุส่งผลให้ชุมชนประมงในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชุมชนเกิดความฝังใจ และเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังภัยพิบัติในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการเฝ้าระวังนี้เอง ทำให้ชาวประมงหลายคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิของน้ำในทะเลสาบ ความเค็มของน้ำ และการไหลเวียนของน้ำ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้มีผลต่อพันธุ์สัตว์น้ำและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมประมงพืนบ้านอำเภอปากพะยูนและสมาคมรักษ์ทะเลไทย จึงสนใจศึกษาความเปราะบาง ความเสี่ยงและศักยภาพของชุมชนประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุงง ต่อการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (มพย.) และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *