กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต กับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

การตั้งรับปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต

“งบประมาณที่เราได้รับการสนับสนุนจาก EU ในโครงการฯ ที่ทำร่วมกับมูลนิธิฯ และสถาบันธรรมรัฐฯ เราใช้ทำแปลงสาธิตและแปลงทดลองปลูกรวมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเจต เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์ ให้ได้เข้าใจระบบการทำเกษตรที่เกื้อกูลกับธรรมช่าติ เก๋คีกีจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฏีและการปฏิบัติการจริง เข้าใจถึงธรรมช่ตของระบบนิเวศ ลักษณะดิน ลักษณะอากาศ การให้น้ำ การเลือกพืชและชนิดพันธุ์ที่ปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่และช่วงเวลา การวางแผนการผลิตและการตลาด โดยเราจะสอดแทรก แนวคิดการปรับตัวให้กับเกษตรกรผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพราะเรารู้ว่าภาคเกษตรมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสูง แต่หากเกษตรกรรู้จักรุกรับปรับตัวผ่านการสังเกต มีการวางแผนการผลิต มีเทคนิค รู้จักพื้นที่ รู้จักระบบนิเวศ เราจะลดความเสียหายจากอากาสที่แปรปรวนได้

พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริม กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
– โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตย
ต่อการจัดทำแผนรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *