การจัดการน้ำภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การเพาะเลี้ยงหอยแครงในต้าบลบางตะบูน

อ่าวบางตะบูน ตาบลบางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพรชบุรี พื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลตอนบนของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีแม่น้ำบางตะบูนเป็นลำน้ำย่อยที่แยกมาจากแม่น้าเพชรบุรี แล้วไหลขึ้นไปทางทิศเหนือออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ตาบลบางตะบูน อ่าวบางตะบูนเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเพชรบุรี ซึ่งถือว่าเป็นลุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทั้งลักษณะภูมิประเทศ ชีวภาพ ระบบนิเวศ และชาติพันธ์ โดยเฉพาะในเขตตอนล่างของลุ่มน้ำ มีพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย

 

ชายฝั่งทะเลของพื้นที่นี้มีลักษณะภูมิประเทศแบบน้ำราบน้ำทะเลท่วมถึง (Active tidal flat) จัดเป็นเขตระบบนิเวศน้ำกร่อย (Estuarine ecosystem) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่หาดเลน (Mud flat) ปากแม่น้า (Estuary) และป่าชายเลน (Mangrove forest) ประกอบกับลักษณะพื้นที่ปากอ่าวมีลักษณะเป็นหาดเลน มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุจากตะกอนที่มาจากลาคลองธรรมชาติที่สำคัญหลายสายของแม่น้ำเพชรบุรีที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางตะบูน และส่วนหนึ่งมาจากแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

::::::1 ใน 7 พื้นที่การศึกษาความเปราะบางและศักยภาพของในพื้นที่นำร่องของโครงการ EU ::::::

 

…อ่านต่อใน Phetchaburi-thai-18-9-60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *