ติดต่อเรา

DemAdapt

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตย
ต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

ที่อยู่:

Good Governance for Social Development and the Environment Institute (GSEI)

สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI)

ที่อยู่:  8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร: +66 2282 8896
โทรสาน: +66 2282 8897
อีเมล์ : measwatch@gmail.com
เว็บไซด์: www.gsei.or.th  and  www.measwatch.org
ผู้จัดการโครงการระดับนโยบาย:  คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ผู้ประสานงานระดับนโยบาย:  คุณรัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์

Sustainable Development Foundation

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (มพย.)

86 ซอยลาดพร้าว 110 (สนธิวัฒนา 2) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 66+2935 3560-2
โทรสาร: 66+2935 2721
อีเมล : sdfthai@gmail.com
ผู้จัดการโครงการระดับพื้นที่  : คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
ผู้ประสานงานระดับพื้นที่ : คุณเกศินี แกว่นเจริญ