ความเป็นมา

โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตย
ต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

เว็บ DemAdapt.net  เกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งหพุภาคี ขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายในกระบวนการจัดทำนโยบายและมีปฏิบัติการปรับตัวการเปลี่บนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่าน “โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลและกระบวนการประชาธิปไตย ต่อการจัดทำแผนรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ”

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   เป็นกรอบนโยบายและแผนที่สำคัญ  ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  และยังต้องสอดคล้องกับข้อตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    ประเทศไทยจึงมีนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลายระดับ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 สำหรับเป็นกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานภายในประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง …นอกจากนี้ยังพบแผนในระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนแม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตร ฯลฯ
กระบวนการจัดทำนโยบายและแผนการปรับตัวของประเทศที่ผ่านมามีช่องว่าง และไม่เกิดประสิทธิภาพ อย่างเต็มที่ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างความตระหนัก และไม่เอื้อต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกระดับเชิงบูรณาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงกลุ่มคนเปราะบาง สร้างนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล สร้างความเสมอภาคหญิงชาย และสร้างความเป็นธรรมในสังคม

วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ

  1. สร้างขีดความสามารถขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การปกครอง ส่วนท้่องถิ่นในการประเมินศักยภาพและความเปราะบาง รวมทั้ง พัฒนามาตรการการปรับตัวที่เหมาะสม
  2. เสริมความเข้มแข็งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมจัดทำแผนการปรับตัวของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

  1. การทำงานเชิงรุกจากภาคประชาชนที่ร่วมกับภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. ขีดความสามารถของภาคประชาชน ในการดำเนินการและติดตามตรวจสอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศอันนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. องค์ความรู้และความตระหนักเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีตัวอย่างรูปธรรมของงานในพื้นที่